Pular para o conteúdo

Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse – Edward von Steinle

Four Horsemen of the Apocalypse (Die apokalyptischen Reiter / Les Quatre Cavaliers de l'Apocalypse), 1838, Edward von Steinle

Four Horsemen of the Apocalypse (Die apokalyptischen Reiter / Les Quatre Cavaliers de l’Apocalypse), 1838, Edward von Steinle (Austrian Romantic Painter, 1810-1886), Oil on wood, 60.5 x 84 cm, Kunsthalle, Mannheim, Germany. Large size here.

DETAIL: Four Horsemen of the Apocalypse (Die apokalyptischen Reiter / Les Quatre Cavaliers de l'Apocalypse), 1838, Edward von Steinle

Four Horsemen of the Apocalypse (Die apokalyptischen Reiter / Les Quatre Cavaliers de l'Apocalypse), 1838, Edward von Steinle

Four Horsemen of the Apocalypse (Die apokalyptischen Reiter / Les Quatre Cavaliers de l’Apocalypse), 1838, Edward von Steinle (Austrian Romantic Painter, 1810-1886). Photo sepia-toned. Large size here.